Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siemiatyczach
Załatwianie spraw w urzędzie

Przyjmowanie podań i innej korespondencji:
W sekretariacie PIW w Siemiatyczach ul. 11 listopada 49 w godz. 7:30 – 15:30. 
 

Przyjmowanie podań wnoszonych ustnie do protokołu:

Po zgłoszeniu się do sekretariatu PIW w Siemiatyczach - przez właściwego merytorycznie pracownika codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków przez:

Powiatowego Lekarza Weterynarii we czwartki w godz. 8:30 – 9:30,

Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii we środy w godz. 8:30 – 9:30
 

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:

Powiatowy Lekarz Weterynarii

ul. 11 listopada 49,

17-300 Siemiatycze,

siemiatycze.piw@wetgiw.gov.pl,

fax. 85 655 21 60
 
 
Petycje
 
są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195)
 
Petycję adresowaną do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach składamy:
  • Korespondencyjnie na adres inspektoratu z dopiskiem "Petycja"
  • Pocztą elektroniczną na adres sekretariat@PIW-Siemiatycze.pl
  • Osobiście w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Siemiatyczach
    od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:30
 

 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siemiatyczach
ul. 11 Listopada 49
17-300 Siemiatycze
tel./fax  +48 85 655 21 60
NIP 544-13-01-006